Naujienos

Atranką skelbia: Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas“, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kastyčio g. 36, LT-00136 Palanga, tel. (8 460) 52 457 tel./faks. (8 460) 52 457, el. p. nykstukas.palangos@gmail.com . Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290273310. Atranka skelbiama auklėtojo pareigoms užimti. Auklėtojo funkcijos:
 1. Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą;

1.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.

 1. Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.
 2. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą apie vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus).
 3. Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
 4. Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
 1. Aukštasis išsilavinimas ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.
 2. Būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo programą (60 valandų arba 2 studijų kreditai) bei įgijus informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetenciją: 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant technologinį raštingumą ir 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant edukacinę IKT taikymo kompetenciją. Neturint šių kvalifikacinių pažymėjimų galima bus šią programą išklausyti įsidarbinus.
 3. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, saugos ir sveikatos darbe, higienos ir sanitarijos normomis bei taisyklėmis.
 4. Dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint programomis), naudotis internetu.
Privalumai:
 1. Ne mažesnė kaip vienerių metų darbo patirtis.
 2. Kvalifikacinė kategorija.
 3. Geri raštvedybos įgūdžiai.
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą.
 7. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Atrankos būdas – pokalbis. Darbo krūvis: auklėtojo 0,5 etato. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.   Dokumentai priimami:

10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, iki 2017 m. spalio 9 dienos imtinai, Palangos lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas“, kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val., adresu Kastyčio g. 36, Palanga. Pretendentai dokumentus pateikia lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ raštinės (archyvo) vedėjai. Apie vykdomos atrankos laiką ir vietą įstaigos vadovas pretendentus informuoja telefonu.

Išsamią informaciją apie atranką teikia Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas Ilona Mažrimienė. Kontaktiniai telefonai: tel. (8 460) 52 457.

Neformaliojo švietimo krepšelis bus finansuojamas nepertraukiamai, iš tėvų negali būti reikalaujama iki šiol nemokėto mokesčio už vaikų lankomus būrelius.

Kovo pabaigoje Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatyta, kad neformaliojo švietimo krepšelis nuo balandžio 1 d. bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Plačiau

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientai didinami vidutiniškai iki 5 proc. Tai leis pasiekti vidutinį atlyginimų koeficientą, o nuo 2017 m. sausio 1 d. jau padidės iki maksimalaus, taip panaikinant vadinamąsias tarifinių atlygių koeficientų „žirkles“. 

Plačiau