Ikimokyklinis ugdymas

Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" ugdymo programa parengta vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu.

2015-2017 metų ikimokyklinio ugdymo (-si) programa atnaujinta ir patvirtinta Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės 2014-12-01 įsakymu Nr. V1-83A ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27  d. sprendimu Nr. T2-350, 1.4. punktu.

Į lopšelio-darželio ,,Nykštukas" ikimokyklinio ugdymo programą integruotos: Vaikų darželio programa ,,Vėrinėlis" 1993. Ankstyvojo ugdymo vadovas Monkevičienė O. 2001.Aukime sveiki, A.Zaborskas, A.Petrauskienė, 2000 m. Ankstyvoji meninio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir išsilavinimo standartai. Švietimo aprūpinimo centras,2003. Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai".

Logopedo pagalba

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas. Ivoškuvienė R, 1997. Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės. Ivoškuvienė R., Kaffemanienė I. 2003

„Valdorfo“ pedagogika

Mišraus amžiaus ikimokyklinio ugdymo Valdorfo grupės 2015-2017 metų programa patvirtinta  Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės 2014-12-01 įsakymu Nr. V1-83A ir 2014 m. lapkričio 27 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-350, 1.5. punktu.

 

Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" ugdytiniai turi galimybę ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje. Vaikai turi higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai, tinkamą mitybą, higieną,  poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą, poreikius.

Ugdymas vyksta savitarpio pagarba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra grįstoje aplinkoje. Vaikai turi galimybę tobulinti savo gebėjimus ir talentus, ugdyti (puoselėti) savo kalbą, perimti savo tautos kultūrą, papročius ir tradicijas.

Vaikai turi laikytis grupės numatytų elgesio taisyklių, būti paslaugūs, geranoriški, mandagūs, gerbti šalia esančius, rūpintis jais, branginti savo ir kitų darbą, daiktus, saugoti savo ir kitų sveikatą, būti tvarkingu, drausmingu ir atsakingu.