Menu Close

Konkursas

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti, 1 etatas.

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – nepedagoginių darbuotojų veiklos krypčių, darbų, užduočių ir materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė. Viešųjų pirkimų organizavimas, civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimas, pastatų priežiūra.

 

Darbo pobūdis:
• direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja aptarnaujančio personalo darbą darželyje, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus;
• vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;
• tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
• tvarko nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,7 baziniu dydžiu.

 

 • Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
 • organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę (suderinus su vadovu, paskirsto techniniam personalui darbo sritis, plotus, užduotis, apimtis pagal patvirtintus pareigybių aprašus. Vykdo aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitą, sudaro darbo grafikus);
 • atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos dokumentacijos parengimą, instruktavimą ir reikalavimų vykdymą;
 • tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus darbą, pildo reikiamą dokumentaciją, atsako už viešųjų pirkimų įstatymo vykdymą. Vieną kartą metuose pateikia viešųjų pirkimų ataskaitą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos, dirba su CVPIS, CVPO sistemomis;
 • vykdo materialinių vertybių įsigijimą ir priežiūrą; remonto darbus ir apskaitą. Pildo turto priėmimo, perdavimo, nurašymo dokumentus ir pateikia buhalterijai;
 • dalyvauja rengiant, vykdant įstaigos strateginius veiklos planus ir įvairius projektus;
 • kontroliuoja įstaigos turto, patalpų inventoriaus efektyvumą, tinkamą eksploataciją ir ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;
 • analizuoja sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus;
 • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint);
 • aukštojo universitetinio išsilavinimo diplomas;
 • dokumentų rengimo, valdymo bei archyvavimo įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis nuosavu transportu;
 • įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumų žinojimas;
 • kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Privalumai:
• panašaus darbo patirtis;
• priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
• darbų saugos pažymėjimas;
• civilinės saugos pažymėjimas;
• vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis žodžiu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• gyvenimo aprašymą;
• aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Pretendentai dokumentus teikia el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) arba el. paštu: darzelis@palangosnykstukas.lt.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos t.y. nuo 2022-12-06 iki 2022-12-19 imtinai.

 

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-60504847, el. p. darzelis@palangosnykstukas.lt

Informacija paskelbta 2022-12-06.

Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė).

Direktoriaus pav. ūkio reikalams pareigybė 2022

Skip to content