PATVIRTINTA:
Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas"
 
 
INFORMACIJOS APIE LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" VEIKLĄ
VIEŠO SKELBIMO APRAŠAS 2017-2018 M. M.
 
 
1. Lopšelis-darželis ,,Nykštukas"
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 
           Adresas, pašto indeksas: Kastyčio g.36 Palanga,
LT-00137
 
            Telefonas/faksas:  (8-460) 52-457;  (8-460) 52-457
Direktorės telefonas: (8-460 )49-093
 
            El.pašto adresas: nykstukas.palangos@gmail.com

Lopšelis-darželis ,,Nykštukas" - bendro tipo su pasirinkta menine - estetine kryptimi ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Vaikai ugdomi (valstybine) lietuvių kalba.

Mokyklos tarybos pirmininkė - Birutė Šiaulienė. Nariai - Regina Skersienė, Odeta Šileikienė, Laima Butkutė, Sigita Sičiūnienė. Tėvų atstovas – Agnietė Kazlauskienė.

2. Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" vizija - tapti aukštos pedagoginės kultūros ikimokykline įstaiga, teikiančia kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" misija - mokykla teikia ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Pasirinkta estetinė meninė ugdymo kryptis, kuri integruojama į visą ugdymo procesą. Įstaiga padeda tenkinti prigimtinius vaikų poreikius: etninius, socialinius, pažintinius bei specialiuosius - kalbos ir komunikacijos. Priešmokyklinio amžiaus vaikams padeda pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" veiklos tikslai: 1. Lanksčiai reaguoti į iškilusius naujus vaikų poreikius. 2. Ugdyti vaikų socialinius, pažintinius, saviraiškos poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 3. Kelti auklėtojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesinę kompetenciją.

Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" veiklos uždaviniai: 1. Ugdymo ir paslaugų kokybės gerinimas. 2. Skatinti vaikų saviraišką, taikyti aktyvuosius ugdymo metodus 3. Stiprinti pedagoginę ir kultūrinę bendruomenės narių sąveiką. 4. Turtinti estetinę įstaigos aplinką.

3. Lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas" vykdomos įstaigos nuostatuose įteisintos neformaliojo švietimo programos.

Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" ugdytiniai turi galimybę ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje. Vaikai turi higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai, tinkamą mitybą, higieną,  poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą, poreikius. Ugdymas vyksta savitarpio pagarba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra grįstoje aplinkoje. Vaikai turi galimybę tobulinti savo gebėjimus ir talentus, ugdyti (puoselėti) savo kalbą, perimti savo tautos kultūrą, papročius ir tradicijas. Vaikai turi laikytis grupės numatytų elgesio taisyklių, būti paslaugūs, geranoriški, mandagūs, gerbti šalia esančius, rūpintis jais, branginti savo ir kitų darbą, daiktus, saugoti savo ir kitų sveikatą, būti tvarkingu, drausmingu ir atsakingu.

4.Ugdymo (si) procese taikomos įvairios į vaiką ir jo kompetencijų plėtotę orientuotos technologijos.

Ugdymas (sis) lopšelyje-darželyje organizuojamas orientuojantis į  vaikų kompetencijų (sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę, socialinę) ugdymo (si) plėtojimą. Ugdymo(si) procesą įstaigoje organizuoja kompetentingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie savo darbe vadovaujasi demokratišku darbo stiliumi, taiko įvairius ugdymo(si) metodus, būdus, technologijas: 1. Funkcionalios aplinkos sukūrimas (grupėse  sukurtos jaukios veiklos erdvės, vaikas gali rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai judėti iš vienos erdvės vietos į kitą, įsigyti patrauklūs žaislai ir priemonės). 2. Ugdymas pavyzdžiu (sudominimas veikla, veikla kartu su vaikais - partnerystė veikloje, mimika, žodžiais, elgesiu, veiksmais modeliuojama tai, kas norima perteikti vaikams, tėvų dalyvavimas veikloje). 3. Kūrybinė sąveika (vaikai skatinami interpretuoti, kurti, atrasti, veiklos žingsniai nereglamentuojami, vaiko sumanymai pastebimi, gerbiami, palaikomi ir, reikalui esant, plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai dėl veiklos). 4. Spontaniškas ugdymas (pritariama bet kokiai veiklai, ji gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, vaiko veikla palaikoma emocionaliai - vaikas pagiriamas ir juo bei jo veikla pasidžiaugiama kartu, ugdymui panaudojamos netikėtos situacijos).

Išvardyti ugdymo(si) metodai, būdai, leidžia kūrybiškai  įgyvendinti į vaiką ir jo kompetencijų plėtotę orientuotą lopšelio-darželio ,,Nykštukas" ikimokyklinio ugdymo (si) ir ,,Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi" programas.

Lopšelyje-darželyje "Nykštukas" sudarytos sąlygos ugdyti(s) 11-oje grupių, sporto ir muzikinės veiklos salėse, dailės ir teatro kambarėliuose. Įstaigos pedagogai ugdymui (si) išnaudoja ir išorines edukacines aplinkas, organizuoja išvykas, ekskursijas, susitikimus ir kt.

5. Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" mokslo metų trukmė (ir atostogos)

Įstaigos mokslo metų pradžia - rugsėjo 1 d., trukmė - 304 kalendorinės dienos, priešmokyklinio ugdymo programai skirta 640 valandų.

Lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas" nustatyta  5 dienų darbo savaitė, 10 lopšelio-darželio grupių dirba nuo 7.30 iki 18.00 val. (10.30 val. režimu), o 1 grupė - 7.00val. iki 19.00 val. (12.00 val. režimu).

Vaiko dienos ritmas  lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas":  7:00 - 9:30 val. vaikų priėmimas (budinčioje grupėje), kitose grupėse 7:30 - 9:30 val.; 8:30 - 9:00 val. pusryčiai;  9:00 - 10:30 val. ugdomoji veikla grupėje, veiklos kampeliuose, muzikos ar sporto salėse;  10:30 - 12:00 val. pasivaikščiojimai, žaidimai, stebėjimai lauke; 12:30 - 13:00 val. pietūs; 13:00 - 15:00 val. pietų poilsis;  15:00-16:00 val. veikla dailės studijoje, grupės veiklos kampeliuose; 16:00-16:30 val. vakarienė;  16:30 - 18:00 val. žaidimai grupėje arba lauke.

Vaikų lankomumas registruojamas  auklėtojų  dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose.

6. Lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas" ugdytinių pasiekimams ir pažangai vertinti taikomi individualumo, lankstumo, nuoseklumo, humaniškumo, tęstinumo, integralumo ir konfidencialumo  principai.  Numatyti ugdymo(si) pasiekimų vertinimo būdai ir metodai orientuoti į priešmokyklinio ugdymo(si) programos ir ikimokyklinio ugdymo(si) programų numatytus pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijus.

7. Lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas" teikiamos logopedo ir sveikatos priežiūros specialisto paslaugos.

Sveikatos priežiūros specialistas sprendžia vaikų sveikatos saugojimo, stiprinimo ir ligų profilaktikos uždavinius. Tai: a) sveikatos stiprinimas ir ugdymas (sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas; apsaugojimas nuo žalingų įpročių, pedagogų, tėvų, bendruomenės konsultavimas); b) vaikų sveikatos rodiklių stebėjimas, registravimas ir analizė bei sveikatinimo priemonių numatymas; c) pirminė ligų profilaktika - rizikos veiksnių, galinčių sukelti ligą, numatymas; d) antrinė ligų profilaktika - priemonių įtarti ir užkirsti kelią ligoms ankstyvuoju laikotarpiu numatymas (bendradarbiavimas (konsultacijos) su pirminės sveikatos priežiūros įstaigos specialistais); priemonių nuo epidemijos, esant infekciniams susirgimams, lopšelyje-darželyje organizavimas: e) skubios ir neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais; g) nuolatinė gaunamo maisto produktų kokybės ir saugojimo, maitinimo organizavimo ir maisto ruošimo kontrolė.

Lopšelyje-darželyje nustatomi vaikų specialieji (kalbos ir kalbėjimo sutrikimai) ugdymosi poreikiai, laiduojamos palankios ugdymosi sąlygas specialiųjų (kalbos ir kalbėjimo sutrikimai) poreikių turintiems vaikams.

Pakeisti į 2017 m. spalio 11 d. Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus įsakymu patvirtinta 2017-2019 m. vaiko gerovės komisija. Vaiko gerovės komisijos pirmininkas – Ilona Mazrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas; Sekretorė – Laima Butkutė – logopedė; Nariai: Oksana Liakienė, auklėtoja metodininkė; Ramutė Grikšienė, sveikatos priežiūros specialistė-dietistė; Eglė Nesteckienė, tėvų atstovė. Komisijos nariai įsipareigoja informaciją saugoti ir neviešinti.

Komisijos funkcijos: vertinti ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoti vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir priežastis. Bendradarbiauti su Mokyklos savivalda, siūlyti tėvams (rūpintojams) specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, inicijuoti pedagogų tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

8. Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį ,,Nykštukas" sąlygos

Vaikai į lopšelį-darželį priimami vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Lopšelis-darželis ,,Nykštukas", bendro tipo ugdymo įstaiga, kurioje yra 3 lopšelio grupės (ankstyvojo amžiaus nuo 1 m. iki 3 m.), 6 darželio grupės (ikimokyklinio amžiaus  nuo 3 m. iki 5 m.), 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (6 m. - 7 m).  Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.

Priimant vaikus į lopšelį-darželį  bei komplektuojant naujas grupes, pirmenybė taikoma vaikams: gyvenantiems Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, specialiųjų poreikių vaikams, socialinės rizikos šeimų vaikams, vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose), vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys arba studentas ir mokosi dieniniame skyriuje. Be eilės priimamas vaikas, kuris auga socialinės rizikos šeimoje ir Savivaldybės vaiko gerovės komisijos sprendimu jam skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas.

Vaikai priimami pagal steigėjo nustatyta tvarką, laikantis eilės pagal prašymo registravimo ,,Tėvų prašymų dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale" datą.

Vaikai į lopšelį-darželį  priimami tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją. su ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių tėvais (vaiko globėjais) pasirašoma mokymo sutartis. Vaikų grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų kasmet iki rugsėjo 1 dienos. Lopšelio grupėje maksimalus vaikų skaičius  - 15, darželio - 20, priešmokyklinio ugdymo grupėje - 20. Grupių sąrašai koreguojami išvykus vaikams, atsiradus laisvai vietai, vaikai priimami į grupes, vadovaujantis eilių sąrašais, teikiamais prioritetais ir mokslo metų bėgyje. Atsiradus nesutarimams dėl eilių sąrašų ir teikiamų prioritetų tėvai turi teisę kreiptis į Švietimo skyrių.

Lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas" teikiamos papildomos dailės pamokėlės. Paslaugos teikiamos vadovaujantis negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi; mokestis  patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-288 1.1 punktu. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įsikūrė Valdorfo grupė.

11. Mokyklos pasiekimai

2016 m. prioritetas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas.

2017 m. suorganizuoti šie renginiai: šeši kalendoriniai, keturi tradiciniai, du sporto, šešios teminės savaitės, penkios išvykos bei ekskursijos. Surengtos vaikų kūrybos parodos darželyje: Dailės studijos vaikų piešinių paroda „Mano miestas žiemą“; Grafikės Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės paroda „Piliakalniai“, Birutės Mockuvienės fotografijų paroda „Dar sukim ratelį“, Aldo Žuolio „Palanga“.

Dalyvavome tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ (5-7 metai), akcijose „Atmintis gyva, nes liudija“, „Ištiesk gerumo ranką“, „Darom 2017“, „Mes rūšiuojam“, „Savaitė be patyčių“, „Plauni rankas – saugai sveikatą“, konkurse „Sveikuolių sveikuolis“, masinėje mankštoje,  Klaipėdos miesto vaikų ir jaunimo ansamblių konkurse „Linksmieji perliukai 2017“.

12. Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" tradicijos

Įstaigos prioritetinė veikla - estetinė meninė kryptis, jos integracinių galimybių paieška ir įgyvendinimas, sveikatos stiprinimas ir sveika gyvensena. Įstaiga turi savo tradicijas, kurias palaiko visa bendruomenė. Tai: "Nykštuko" gimtadienis, globos namų senelių lankymas, kasmetinės vaikų kūrybos parodos miesto viešojoje bibliotekoje, sporto šventės "Augu sveikas ir stiprus", teatro savaitė "Žaidžiame teatrą", rudens gėrybių šventė "Rudens sukeltas džiaugsmas", rugsėjo 1-osios šventė "Sveiki sugrįžę", šv. Kalėdos "Sveika Kalėdų eglute", Trys Karaliai, Lietuvos šventė, šv. Velykų šventė "Vaikų velykėlės", Žemės diena - inkilų iškėlimo šventė "Skambėk pavasarėli", Mamos ir Tėvo diena, vaikų išleistuvių vakarėlis, tradicinė mini konferencija "Mokyklos link".

13.  Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lopšelis-darželis  savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija,  Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos socialinio departamento  Švietimo skyriaus įsakymais, lopšelio-darželio  veiklos dokumentais: nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, įstaigos veiklą reglamentuojančiomis tvarkomis ir kt.

Visi šie ir kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai randami lopšelio-darželio ,,Nykštukas" direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkiui, sveikatos priežiūros specialisto - dietisto, raštinės (archyvo) vedėjo, vyr. buhalterio  duomenų bankuose, įstaigos ir grupių informaciniuose stenduose.

14. Lopšelis-darželis ,,Nykštukas" randasi miesto centre, priešais naująjį Darbo biržos pastatą.