Menu Close

Vaiko priėmimas į įstaigą

Vaikai į darželį priimami vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-180.  Vaikai į darželį priimami tėvams (rūpintojams) pateikus prašymą įstaigos direktoriui arba atsiuntus oficialią prašymo forma įstaigos elektroniniu paštu. Tėvų (rūpintojų) prašymas įregistruojamas į Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale. Į darželį priimami vaikai pagal registracijos eilę.
 
Tėvų prašymai kasmet priimami nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d. Į laisvas vietas grupėse vaikai priimami visus metus.
 
 
Priimant vaikus į darželį prioritetai teikiami:
 • vaikams, gyvenantiems Palangos miesto savivaldybės teritorijoje į vakarus nuo Klaipėdos plento (į laisvas vietas gali būti priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai, kurių tėvai dirba Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, prieš tai Mokyklos direktoriui pateikia tai patvirtinančią pažymą);
 • specialiųjų poreikių vaikams (šie vaikai į bendrosios paskirties grupę priimami pateikus pedagoginės- psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimą).
 • socialinės rizikos šeimų vaikams;
 • vaikams, kuriuos augina tik vienas iš tėvų;
 • tėvai yra moksleiviai ar studentai, besimokantys dieniniuose skyriuose;
 • vaikus, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią Mokyklą;
 • kai šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų;
 • vaikams, kurių vienas tėvų turi negalią;
 • Mokyklos darbuotojų vaikus.
 

Į darželį priimami ugdytiniai, pateikus šiuos dokumentus:

 • tėvų (ar vaiko globėjų) prašymą dėl priėmimo į darželį (pateikiamas registruojant į eilę);
 • vaiko gimimo liudijimo kopiją;

     

Vaikų grupės sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus. Grupės komplektuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. Gali būti komplektuojamos grupės iš mišraus amžiaus vaikų  ir į Valdorfo („Švelnukų“) grupę. Tėvams (globėjams) pageidaujant, broliai ir seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje.

 

Priimant vaikus, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų teikėjo.

Vaikai išbraukiami iš sąrašų ar perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvų (globėjų) prašymą.

 

 

 

 

 

 

Skip to content