Menu Close

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Mūsų duomenų apsaugos pareigūno pareigas pagal paslaugų teikimo sutartį eina UAB „Privacy Partners“, juridinio asmens kodas 304846919, buveinės adresas: Smolensko g. 6, 407 kab., LT-03201 Vilnius, tel. 8 5 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt, asmuo kontaktams: paslaugų vadovas Mantas Kapočius.

Vadovaujantis BDAR 39 str. 1 d. nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) Palangos lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ (toliau – Mokykla) atlieka šias užduotis:

  1. Informuoja Mokyklą ir duomenis Mokykloje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
  2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Mokyklos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus.
  3. Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 str.
  4. Bendradarbiauja su kitomis asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis.
  5. Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Mokykloje, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.

Atkreipiame dėmesį, kad Mokyklos DAP teikia informaciją tik apie asmens duomenų tvarkymą Mokykloje.

Jeigu asmuo nesutinka su Mokyklos administracijos ar DAP atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), asmenų aptarnavimo skyrių, el. p. ada@ada.lt.

 

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarka

Skip to content