Menu Close

Vidaus tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” darbo apmokėjimo sistema

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” netiesioginio darbo su vaikais tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” viešųjų pirkimų organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” darbo organizavimo karantino laikotarpiu tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” instrukcija darbuotojams dėl darbo organizavimo karantino laikotarpiu.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” nuotolinio darbo tvarkos aprašas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” darbo tvarkos taisyklės. 

Vaiko gerovės komisijos planas 2019-2020 m.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” lygių galimybių įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” bendruomenės narių elgesio ir etikos normos kodeksas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” sveikatos priežiūros 2018 m. veiklos planas. 

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” sveikatos priežiūros 2017 m. veiklos planas.

Palangos lopšelio-daržeio ,,Nykštukas” paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” tėvų informavimo tvarka.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” sveikatos patikrinimų 2018 m. išplėstinė duomenų analizė.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

 

 

 

Skip to content