Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' viešųjų pirkimų organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' vidaus kontrolės politika

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbo organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' instrukcija darbuotojams dėl darbo organizavimo karantino laikotarpiu.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' nuotolinio darbo tvarkos aprašas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbo tvarkos taisyklės. 

Vaiko gerovės komisijos planas 2019-2020 m.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' lygių galimybių įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' bendruomenės narių elgesio ir etikos normos kodeksas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' sveikatos priežiūros 2018 m. veiklos planas. 

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' sveikatos priežiūros 2017 m. veiklos planas.

Palangos lopšelio-daržeio ,,Nykštukas'' paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' tėvų informavimo tvarka.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' sveikatos patikrinimų 2018 m. išplėstinė duomenų analizė.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Palangos lopšeli-darželio ,,Nykštukas'' darbo apmokėjimo sistema.