Menu Close

Vaiko maitinimas

Maitinimo ir iš dalies ugdymo paslaugos Palangos lopšelyje-darželyje “Nykštukas” yra mokamos.

 

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS MOKESČIŲ UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ IR UGDYMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMĄ NUSTATYMAS PALANGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,NYKŠTUKAS“

Palangos lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas“  teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugos.

Už  maitinimo paslaugas ir ugdymo sąlygų  užtikrinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka Palangos miesto savivaldybės tarybos   nustatyto dydžio mokestį už kiekvieną lankytą dieną.

Vaikui susirgus ar neatvykus dėl kitų priežasčių, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) privalo informuoti grupės mokytoją tą pačią dieną, apie nelankymą ilgiau nei 3 dienas (išskyrus ligos atvejus) – informuoti iš anksto.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams kiekvieną mėnesį taikomas fiksuotas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis už ugdymo sąlygų  užtikrinimą.

VAIKO IŠLAIKYMAS PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS” VIENOS DIENOS KAINOS UŽ MAITINIMO PASLAUGAS IR UGDYMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMĄ

Eil. Nr.

Grupės

Vienos dienos vaiko išlaikymo kaina, €

Maitinimo paslauga, €

Ugdymo sąlygų užtikrinimo kaina vaikui 

(mėnesinis mokestis, €)

1.

Lopšelio grupėse dirbančiose 10,5 val.

2,20

8,00

2.

Darželio grupėse dirbančiose 10,5 val.

2,62

8,00

3.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse dirbančiose 10,5 valandų

3,50 

8,00

Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vieno vaiko maitinimo dienos piniginės normos, kai:

 1. vaiką (vaikus) augina vienas iš tėvų: tėvai yra išsituokę (pateikiamas ištuokos liudijimas), vienas iš vaiko tėvų yra miręs (pateikiama mirties liudijimo kopija) arba vaiko gimimo liudijime nėra nurodyti tėvo duomenys (pateikiama teismo sprendimo arba nutarties apie nenustatytą tėvystę kopija);
 2. vienas iš tėvų teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigoje (pateikiama teismo sprendimo kopija);
 3. šeima augina tris ir daugiau vaikų, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (pateikiamos vaikų gimimo liudijimų kopijos, pažymos iš mokymosi įstaigos);
 4. vaikas auga moksleivių ar studentų (išskyrus doktorantus) šeimoje, kurioje vienas iš tėvų yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų arba universiteto nuosekliųjų studijų vientisosios pakopos dieninės formos studentas, studijuojantis savo lėšomis (pateikiama pažyma apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais);
 5. vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą.

 

Mokestis už maitinimo paslaugas neskaičiuojamas (pateisinamos priežastys), kai vaikas nelanko Mokyklos dėl:

 1. ligos (už sirgtas dienas pateikiama gydytojo pažyma);
 2. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, ligos, motinos nėštumo bei gimdymo atostogų metu (pateikiama pažyma iš darbovietės ar nedarbingumo pažymėjimo kopija);
 3. prastovų tėvų darbovietėje (pateikiama pažyma iš darbovietės); 
 4. tėvų darbo pagal kintantį darbo grafiką (pateikiama iš darbovietės pažyma arba darbo grafikas iki kiekvieno mėnesio 28 dienos, kuriame būtų nurodytas nedarbo dienų skaičius);
 5. mokyklinio amžiaus šeimos narių atostogų (per mokslo metus) ir vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėn.) pagal tėvų pateiktą išankstinį prašymą;
 6. nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais, tėvams (globėjams) informavus apie tai Mokyklos direktorių;
 7. oro temperatūros, jei ji yra minus 20o C ir žemesnė, arba dėl ekstremalių situacijų bei įvykių;
 8. mokyklos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui arba dėl ugdymo proceso perkėlimo į kitą ikimokyklinio ugdymo mokyklą vasaros laikotarpiui.

 

Nuo užmokesčio už vaiko išlaikymą Mokyklose yra atleidžiami vaiko tėvai (globėjai), jei:

 1. vaikas ugdomas Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Vaikų socialinės globos skyriuje;
 2. vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Savivaldybės administracijos gerovės komisija priėmė sprendimą dėl privalomo vaiko ugdymo Mokykloje;
 3. vaikas yra neįgalus arba jam nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai (pateikiama vaiko neįgalumo pažyma ir Palangos švietimo pagalbos tarnybos pažyma dėl pedagoginio psichologinio asmens specialiųjų poreikių įvertinimo);
 4. šeima gauna socialinę pašalpą (Mokyklos direktoriui pateikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus išduota pažyma).

 

Lengvata taikoma pateikus Mokyklos direktoriui prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos.

Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo socialinės pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip du mėnesius. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio.

Lengvatos taikymas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo.

Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami per vieną mėnesį.

Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai) apie tai raštu praneša Mokyklos direktoriui, Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka.

Tėvai (šeima) gali gauti tik vieną lengvatą, ją tėvai (globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme, lengvatos nesumuojamos.

Gerb. Tėveliai,

Palangos lopšelis-darželis “Nykštukas” tęsia dalyvavimą ES programose “Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose” ir “Pienas vaikams”. Vaisius ir daržoves tiekia UAB “Sanitex”, o pieno produktus – AB „Žemaitijos pienas“.

Vaisiai ir daržovės (obuoliai, kriaušės, morkos, obuolių sultys, obuolių tyrė)  vaikams nemokamai patiekiami 5-6 kartus per mėnesį, vienam vaikui dienos norma  iki 200 g., vienam vaikui skiriama 1,14 € per mėnesį.

Nemokami pieno produktai (šviežias sūris „Dobilas“ ir jogurtas „Dobilas“ patiekiami vaikams 5-6 kartus per mėnesį, 16.00 val. Vienam vaikui dienos norma šviežaus sūrio „Dobilas“  86 g. arba jogurto „Dobilas“ – 125 g. vienam vaikui skiriama 1,50 € per mėnesį

 

 

 

 

 

Skip to content