Menu Close

Programa

 

Ikimokyklinis ugdymas

2021-2023 metų ikimoyklinio ugdymo (si) programa atnaujinta ir patvirtinta Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” direktoriaus 2020-11-04 įsakymu Nr. V1-81 ir Palangos miesto savivaldybės tarybos  2020-11-04 įsakymu Nr. T2-211.

 

Lopšelio-darželio ,,Nykštukas” ugdymo programa parengta vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu.

2018-2020 metų ikimokyklinio ugdymo (-si) programa atnaujinta ir patvirtinta Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus 2017-12-08 įsakymu Nr. V1-107-1 ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30  d. sprendimu Nr. T2-254, 1. punktu.

Į lopšelio-darželio ,,Nykštukas” ikimokyklinio ugdymo programą integruotos: Vaikų darželio programa ,,Vėrinėlis” 1993. Ankstyvojo ugdymo vadovas Monkevičienė O. 2001.Aukime sveiki, A.Zaborskas, A.Petrauskienė, 2000 m. Ankstyvoji meninio ugdymo programa.

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir išsilavinimo standartai. Švietimo aprūpinimo centras,2003. Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai”.

Logopedo pagalba

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas. Ivoškuvienė R, 1997. Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės. Ivoškuvienė R., Kaffemanienė I. 2003

„Valdorfo“ pedagogika

2021-2023 metų mišrausamžiaus ikimokyklinio ugdymo (si) ,,Valdorfo” programa atnaujinta ir patvirtinta Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas” direktoriaus 2020-11-04 įsakymu Nr. V1-81 ir Palangos miesto savivaldybės tarybos  2020-11-04 įsakymu Nr. T2-211.

 

Mišraus amžiaus ikimokyklinio ugdymo Valdorfo grupės 2018-2020 metų programa patvirtinta Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus 2017-12-08 įsakymu Nr. V1-107-1 ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30  d. sprendimu Nr. T2-254, 2. punktu.

 

Lopšelio-darželio ,,Nykštukas” ugdytiniai turi galimybę ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje. Vaikai turi higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai, tinkamą mitybą, higieną,  poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą, poreikius.

Ugdymas vyksta savitarpio pagarba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra grįstoje aplinkoje. Vaikai turi galimybę tobulinti savo gebėjimus ir talentus, ugdyti (puoselėti) savo kalbą, perimti savo tautos kultūrą, papročius ir tradicijas.

Vaikai turi laikytis grupės numatytų elgesio taisyklių, būti paslaugūs, geranoriški, mandagūs, gerbti šalia esančius, rūpintis jais, branginti savo ir kitų darbą, daiktus, saugoti savo ir kitų sveikatą, būti tvarkingu, drausmingu ir atsakingu.

 

 

 

 

 

Skip to content