Naujienos

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kastyčio 36, Palanga, tel. (8 460) 52457, el. p. nykstukas.palangos@gmail.com, kodas 290273310

Skelbia atranką auklėtojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. Darbo sutartis neterminuota , darbo krūvis – 2 etatai ( 1,00 etatas ir 1 ,00 etatas), darbo laikas – 36,0 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos.

Darbo pobūdis: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti ugdomąją aplinką, parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias vaikų ugdymo(si) poreikius; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus); saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti psichologinį ir fizinį vaikų saugumą; bendradarbiauti su šeima, administracija bei įstaigoje dirbančiais specialistais, sprendžiant vaikų ugdymo klausimus; inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai auklėtojui:

1. Aukštasis, aukštesnysis (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

2. Būti išklausius Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 2481.

3. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėvais bei dirbti komandoje su kitais specialistais.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimo kopiją.

5. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.

6. Gyvenimo aprašymą.

7. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ direktoriui, adresu Kastyčio 36, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2018 m. liepos 20 d. Informacija teikiama tel.: (8 460) 52457, elektroninis paštas: nykštukas.palangos@gmail.com.

Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2018 m. liepos  24 d. 13.00 val. kviečiami pokalbiui.

Neformaliojo švietimo krepšelis bus finansuojamas nepertraukiamai, iš tėvų negali būti reikalaujama iki šiol nemokėto mokesčio už vaikų lankomus būrelius.

Kovo pabaigoje Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatyta, kad neformaliojo švietimo krepšelis nuo balandžio 1 d. bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Plačiau

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientai didinami vidutiniškai iki 5 proc. Tai leis pasiekti vidutinį atlyginimų koeficientą, o nuo 2017 m. sausio 1 d. jau padidės iki maksimalaus, taip panaikinant vadinamąsias tarifinių atlygių koeficientų „žirkles“. 

Plačiau